•  

  Narodnog fronta 23d/III/318, Novi Sad, Srbija


Računovodstvene usluge

Odabirom saradnika i tima koji će vam pružati stručne i efikasne računovodstvene usluge na dobrom ste putu da ciljeve i ostvarite. Računovodstvene usluge obuhvataju veliki broj aktivnosti, a iskusan i stručan tim za računovodstvo može vam pomoći da unapredite poslovanje, smanjite troškove i povećate efikasnost poslovanja. U cilju pružanja najvišeg nivoa usluga računovodstva i poslovne podrške, stvorili smo tim profesionalaca sa adekvatnim i dugogodišnjim iskustvom. Računovodstvene usluge sastoje se od mnogobojnih aktivnosti i povezanih radnji, koje se tiču prikupljanja i načina knjiženja dokumentacije, pa sve do izveštavanja najvišeg rukovodstva i usaglašavanja sa međunarodnim standardima.


Naše usluge pokrivaju sledeće oblasti:

 • Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji, međunarodne računovodstvene standarde i međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (IAS/IFRS)
 • Poresko zakonodavstvo (Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na imovinu, Zakon o porezu na dodatu vrednost i dr.)
 • Zakon o radu
 • Zakon o deviznom poslovanju

Naše usluge računovodstva obuhvataju:

 • Finansijsko i robno knjigovodstvo svih statutarnih kalkulacija (PDV, poreske prijave i slično), obračun zarada, periodičnih finansijskih izveštaja (mesečnih, kvartalnih, godišnjih) prema potrebama i zahtevima klijenata
 • Priprema konsolidacionih paketa, statutarnih (godišnjih) finansijskih izveštaja

Naše usluge poslovne podrške obuhvataju:

 • Osnivanje i registraciju preduzeća
 • Sekretarsku podršku
 • Izvršavanje plaćanja
 • Pripremu i slanje faktura

Usluge obračuna zarada i drugih ličnih primanja:

 • Obrada evidencija o radnim časovima i o prisustvu na poslu
 • Obračun zarada, poreza i doprinosa na zarade
 • Izrada rekapitulacija zarada
 • Izrada obračunskih listića
 • Popunjavanje mesečnih poreskih prijava
 • Prijavljivanje i odjavljivanje zaposlenih

Knjigovodstvene usluge obuhvataju:

 • Evidentiranje svih finansijskih transakcija i obračuna
 • Prikupljanje sve dokumentacije neophodne za knjiženje na mesečnom nivou i obrada finansijske dokumentacije potrebne za mesečne izveštaje
 • Kontrolisanje ispravnosti dobijene dokumentacije
 • Kontrolisanje svih naloga za plaćanje i svih obračuna u skladu sa domaćim zakonodavstvom
 • Priprema i podnošenje svih izveštaja u formi koje nalaže zakonodavstvo Republike Srbije
 • Knjiženje u skladu sa računovodstvenim principima i MRS
 • Savetovanje o svim računovodstvenim, finansijskim i deviznim pitanjima