•  

  Narodnog fronta 23d/III/318, Novi Sad, SrbijaTransferne cene - Revizija Centar Novi Sad

"… Transferne cene su najvećim delom pitanje činjenica i okolnosti u sprezi sa velikom dozom zdravog razuma…"
Kanadski poreski sud


 • Transferne cene uključuju:
  • Cene proizvoda, roba i usluga
  • Cene osnovnih sredstava i nematerijalne imovine
  • Finansiranja
  • Zajedničko učešće u troškovima istraživanja i razvoja

Izrada slučaja o transfernim cenama namenjena je kompanijama koje posluju sa domaćim i međunarodnim povezanim licima i u čijoj vlasničkoj strukturi postoje neke od navedenih zajedničkih osnova:

 • Pravna lica između kojih postoji mogućnost kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. st. 3. i 4. Zakona)
 • Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu (član 59. stav 5. Zakona)
 • Rodbina vlasnika pravnih lica koja su povezana po osnovu posedovanja najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja (član 59. stav 6. Zakona)
 • Pravna lica iz jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom – tzv. poreskih rajeva (član 59. stav 7. Zakona)

Polazeći od složenosti pitanja transfernih cena i uticaja ovog poreskog instrumenta na visinu poreske osnovice (oporeziva dobit), kao i na pitanja koja se s tim u vezi postavljaju, objasnićemo suštinu i praktičnu primenu odredaba Zakona o porezu na dobit pravnih lica i podzakonskih akata kojima se uređuju transferne cene.Zakonska i druga regulativa


Transferne cene, kao poreski instrument uređene su čl. 59. do 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 91/2015 - autentično tumačenje, 112/2015, 113/2017, 95/2018 i 86/2019), kao i
– PRAVILNIKOM O TRANSFERNIM CENAMA I METODAMA KOJE SE PO PRINCIPU „VAN DOHVATA RUKE“ PRIMENJUJU KOD UTVRĐIVANJA CENE TRANSAKCIJA MEĐU POVEZANIM LICIMA ("Sl. glasnik RS", br. 61/2013, 8/2014 i 94/2019) i
– Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama